دو راه مطمئن برای پول گرفتن از دستگاه خودپرداز و یک حاشیه!

دو راه مطمئن برای پول گرفتن از دستگاه خودپرداز و یک حاشیه!
در گوشه و کنار دنیا دو روش مطمئن را برای پول گرفتن از دستگاه خودپرداز...