سیر تا پیاز «پژوهشگر تجربه کاربر» شدن در دیوار

سیر تا پیاز «پژوهشگر تجربه کاربر» شدن در دیوار
چطور در شش هفته پژوهشگر تجربه کاربر دیوار شدم؟