زندگی با دایی جان ناپلئون

این یادداشت رو برای چالش کتابخوانی مرداد طاقچه منتشر میکنم.چند وقت پیش...