اندر باب «گلوگاه - Bottleneck»‌ در سیستم‌های نرم‌افزاری - بخش نخست

اندر باب «گلوگاه - Bottleneck»‌ در سیستم‌های نرم‌افزاری - بخش نخست
راهبری یک سیستم نرم‌افزاری و مساله «گلوگاه - bottleneck» احتمالا مشابه...