آموزش و پرورش، عروس هزار داماد

آموزش و پرورش، عروس هزار داماد
متولی آموزش و پرورش در این کشور کیست؟