من یک طراحم! لطفا شغل مرا کمی بیشتر درک کنید.

من یک طراحم! لطفا شغل مرا کمی بیشتر درک کنید.
تبلیغات چاپ آقانمی دونم بیلبوردهای این چاپخونه و یا تیزرهای تلویزیون...