داستان نویسی و کنترل طرح

داستان نویسی و کنترل طرح
چیزی که در داستان نویسی بسیار اهمیت دارد، مفهوم کنترل طرح است؛ چراکه ی...