۲۵ سال و ۱ روز

۲۵ سال و ۱ روز
آنچه در 98 بر من گذشت..