آیا Alipay الگوی مناسبی برای فینتکهای پرداخت است؟

آیا Alipay الگوی مناسبی برای فینتکهای پرداخت است؟
در سالهای اخیر ما استارتاپ های زیادی داشتیم که با تکیه بر موفقیت Alipa...