چطوری از فرمت جدید تصاویر avif استفاده کنیم؟

چطوری از فرمت جدید تصاویر avif استفاده کنیم؟
این تکنولوژی که بعد از webp اومده و یه next generation format برای تصا...