مثل سرمهندس اتریشی پل ورسک، زیر پل می‌رویم؟

فولکلور یا واقعیت، رابسویچ، سرمهندس اتریشی پل ورسک و خانواده‌اش به دست...