سر کوه بلند حماقت، فریاد زدن

سر کوه بلند حماقت، فریاد زدن
یه موقع هایی تو زندگیت هست فکر میکنی تو خیلی بلدی و دیگه اون موقع است...