یک لحظه صبر کن!.... شاید «حافظه» مقصر باشد. (قسمت اول)

یک لحظه صبر کن!.... شاید «حافظه» مقصر باشد. (قسمت اول)
یک لحظه صبر کن!.... شاید «حافظه» مقصر باشد. (قسمت اول) تیموتی در سال 1...