مروری بر طبقه بندی متن - Text Classification

مروری بر طبقه بندی متن - Text Classification
مروری بر چیستی و کاربردهای طبقه بندی متن و ابزار مناسب آن در پایتون.