اینوتکس و چند بیماری دیگر

اینوتکس و چند بیماری دیگر
نقدی بر بیماری نمایشگاهی ایران، غرفه گرفتن، شرکت کردن، به هیچ هدفی نرس...