احراز هویت (JWT, JWS, JWE)

احراز هویت (JWT, JWS, JWE)
اول از همه بگم: JWT مخفف