تاخیر دادن به رویداد keyup در jQuery

تصمیم گرفتم چالش‌هایی که برام پیش میاد رو بنویسم تا دیگران بتونن استفا...