مراسم عروسی پیرِ شالیار

مراسم عروسی پیرِ شالیار
بهمن ماه سال 1395 برای دیدن مراسم پیرِ شالیار و عکاسی از آن به اتفاق چ...