علاقمند به عکس و عکاسی، دانش آموخته حقوق عمومی، کارشناس حقوقی بیمه های بازرگانی