" خفه شو و حرکت کن!"

" خفه شو و حرکت کن!"
یک روایت واقعی از مرد بزرگ دنیای تجارت