نقشهٔ سورئالیستیِ دنیا

نقشهٔ سورئالیستیِ دنیا
این تصویرِ «نقشهٔ سورئالیستی دنیا» است که در سال ۱۹۲۹ در مجلهٔ واریته‌...