دو نکته دربارهٔ مصوبهٔ تعطیلی بعضی ادارات دولتی در شنبه‌ها

شنبه‌ها تعطیل رسمی نمی‌شود و کارگران و برخی کارمندان باید سر کار بروند...