طولانی ننویس!

داشتم خودم را آماده می‌کردم برای یک نطق طولانی که شبکه‌های اجتماعی روز...