آه ، زمین!

Planet photo created by tawatchai07 - www.freepik.com" />
Planet photo created by tawatchai07 - www.freepik.com

نمی دانم کدام آتشفشان بود که غرید!

نمی دانم روانِ سرگردان کدام آبگیر خشکیده !

نمی دانم ناله کدام خرس یتیم مانده!

کدام پلنگ تنها!

روحِ کدام کشتزار زخمی!

کدام سرو سوخته! . . .

نمی دانم کدامین رفتارِ زیبایمان ،رعشه بر اندام کدامین گسل انداخت!

نمی دانم کدام بود که عاقبت ، آهِ زمین ما را گرفت!

آه ، زمین!