چالش هفته!!(پاسخنامه ویرگولی !:)

چالش هفته!!(پاسخنامه ویرگولی !:)
چالشی با جواب های کوتاه!:)