تو از کدام جهانی ?

تو از کدام جهانی ?
جهان پیر است و بی بنیاد