ع‌ش‌ق، دندانه‌های روح، ماه و چیزهای بی‌ربطِ دیگر

ع‌ش‌ق، دندانه‌های روح، ماه و چیزهای بی‌ربطِ دیگر
اما نهایتاً این ماه است که مسئله است. و نمی‌دانم این شب‌ها کارهای ماه...