من به سیب عاشقم... که می‌شود خواندش و نوشتش. که می‌شود برایش آه کشید.