زمانی فرا خواهد رسید که گویی دنیا هرگز نبوده است و گویی آخرت همیشه بوده است.