نگاه تو


عاقبت من در نگاهت آب خواهم شد

تا بنوشي لحظه اي حتي شراب خواهم شد


تا بمانم در شب مهماني دستان تو

گر نشد باشم ستاره يك شهاب خواهم شد