به خدا،خدا،هست!

اینکه

وقتی تحقیرمون می کنند؛

وقتی خوردمون می کنند؛

یادمون می افته خدایی هم داریم!

و می گیم:«عیبی نداره،ما هم خدایی داریم،خدای ما هم بزرگه!»

اینکه

وقتی ما رو می شکنند؛

خودمون رو به خدا جوش می زنیم!

و پشت سر هم خدا خدا می کنیم؛

این یعنی:

به خدا،خدا،هست!

[email protected]