به خدا، خدا هست!

اینکه

وقتی تحقیرمون می کنند؛

وقتی خوردمون می کنند؛

یادمون می افته خدایی هم داریم!

و می گیم:«عیبی نداره، ما هم خدایی داریم، خدای ما هم بزرگه!»

اینکه

وقتی ما رو می شکنند؛

خودمون رو به خدا جوش می زنیم!

و پشت سر هم خدا خدا می کنیم؛

این یعنی:

به خدا، خدا هست!