خوردنی شو!

برای این که خوردنی شوی،ابتدا بایستی که خوب پخته شوی.چرا که کم هستند کسانی که خام را بر پخته ترجیح می دهند.و این را نباید از نظر دور داشت که:«پخته شدن،شرط خوردنی شدن است ولی لزوماً هر پخته ای،خوردنی نیست!»

بعد از این که پخته شدی،بایستی درصدد خوشمزه شدن برآیی.خوشمزه شدن به دست نمی آید مگر با تعادل و میانه روی.تعادل در شکل و میانه روی در طعم.

پختگی و خوشمزه گی در کنار هم و با هم،می توانند یک خوردنی را به کمال برسانند.چه بسیار خوشمزه های نپخته و چه فراوان پخته های بدمزه ای که دور ریخته شده و می شوند.

خامی:رفتارهایی است که پشیمانی به دنبال دارند.

تُندی:عصبانیت ها و زود از کوره در رفتن هاست.

بی نمکی:تفریط و کاهلی در کارهاست.

شوری:افراط و زیاده روی در امور است.

دو مطلب قبلیم:

https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%91%D9%85-hs11ulaxemav
https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-iy6mbnut65xc
فهرست نوشته هایی که به تازگی خواندم و به نظرم حیفه که کم خوانده شوند یا چه بهتر که بیشتر خوانده شوند(بدون ترتیب!):
https://virgool.io/@khbartar/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-ufmqjqokptrb
https://virgool.io/@free_writer/%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-prfdwbrpz6l6
https://virgool.io/@farnoosh/shahrzad-owhm8zjjbnqm
دوستان عزیزی که جای مطلب خوبشون اینجا خالیه به بزرگی خودشون ببخشند.

حُسن ختام: