در وادی تخیّلات!(قسمت سوّم:ابرها را سوراخ نکنیم!)

پای علم را قلم کن و با خیال راحت به جواب سوال های خودت برس!

چرا ابرها مثل قدیم باران نمی بارند؟

«چون با هواپیما آنها را بارها و بارها بی رحمانه سوراخ می کنیم!...عمده بارش ابرها برای زمانی بوده است که ما هنوز هواپیما را اختراع نکرده بودیم و به آسمان هیچ کاری نداشتیم!».

چه طوری به این نتیجه رسیدید؟

«چون ابرها برای اینکه بخواهند باران ببارند باید به خودشان فشار بیاورند و کمی زور بزنند ولی وقتی سوراخ باشند نمی توانند زور بزنند.نفسی که می خواهند جمع کنند برای زور زدن و فشار آوردن به خودشان از این سوراخ یا سوراخها خارج می شود!».

پس جاهایی که هواپیما از آسمان عبور می کند ولی باران حسابی هم می بارد چه؟جناب! این را چه جوری با خیال مبارکتان توجیه می کنید؟

«در این جور جاها ، مدتها پیش به این نتیجه رسیده اند ولی نمی گذارند بقیه کشورها متوجه شوند تا خودشان در جنگِ آبِ آینده پیروز میدان باشند.اینها به صورت خیلی محرمانه به خلبان هایشان آموزش داده اند که با عبور از کنار،زیر یا روی ابرها،از سوراخ کردن آنها خودداری کنند.اگر خلبانی ابری را سوراخ کند سخت جریمه می شود ولی خلبان های از همه جای بی خبر یکی از لذت هایشان ردّ شدن از میان ابرها و سوراخ کردن ابرهاست و اینها بعداً می فهمند که چه خیانتی در حق ابرها،اقلیم کشورها و بشریّت کرده اند!»

ابرها را سوراخ نکنیم.
ابرهای آسمان خیال را؛
بگذاریم تا روزی که زنده ایم ببارند!
مطلب قبلیم:

https://virgool.io/@J-M-S/%D8%AE%D9%84%D9%91%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%84-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D9%91%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-yawfdt3uskt3
اگر خواستید به نوشته هایی هم که با تگ#حال خوبتو با من تقسیم کن#مشخص شده اند،سری بزنید.