چهار جمله خسار!(18+)

بعضیا از جلو ماچ(بوس)می کنن، از پُشت قاچ می کنن!

هر که بهت گفت عزیزی، باور نکن، شاید واسه ش یه لقمه لذیذی!

کسی که زود باهات اُخت(دوست) می شه، مطمئن باش زودم لُخت می شه!

اونی که امروز قاتل مخوفه، یه روزی، دست که به چیز تیزی می زد بهش می گفتن: جیززه، اوففه!