طنزک" چهار جمله خسار!"(18+)

بعضیا از جلو ماچ(بوس)می کنن،از پُشت قاچ می کنن!

هر که بهت گفت عزیزی،باور نکن،شاید واسه ش یه لقمه لذیذی!

کسی که زود اُخت(دوست) می شه،زودم لُخت می شه!

اونی که امروز قاتل مخوفه،یه روزی،دست که به چیز تیزی می زد بهش می گفتن:جیززه، اوف فه!
mohsenijalal@yahoo.com