یک آرزو!

یک آرزو از عمق وجود:

دستان دعا کننده اثر معروف البرشت دورر،نقاش،حکاک و ریاضی دان آلمانی
دستان دعا کننده اثر معروف البرشت دورر،نقاش،حکاک و ریاضی دان آلمانی

خدایا! تو را به بزرگی و دانایی و توانایی ات قسم:

تا وقتی"دستگیر" هستم،

باشم.

هر وقت قرار شد"دست و پا گیر"باشم،

نباشم.