برگزار کننده رویداد جهانی پروداکت تنک اصفهان،مشاور روابط عمومی رویداد جهانی صبح خلاق اصفهان.انتخاب کردم فرمون زندگیم دست خودم باشه، شاد باشم به دیگرانم کمک می کنم از زندگی و کار و کسبشون لذت ببرند