مهسا هستم . اگر به مدرکه لیسانس مدیریت بازرگانی و همچنین یک پشت کنکوری ، عاشق یادگیری ام و علاقمند به مباحث روانشناسی ، بادی پازتیو و نیمچه فمنیست