خستگی را پایانی نیست یا هست؟

خستگی را پایانی نیست یا هست؟
اگه خستگی و فرسودگی مثل بختک افتاده رو زندگی‌تون و نمی دونین چاره چیه....