ترسیدن ما چون که هم از بیم بلا بود / اکنون ز چه ترسیم که در عین بلاییم...