من با خدا غذا خوردم.

پسرکی بود که می خواست خدا را ملاقات کند، او می دانست تا رسیدن به خدا...