انعکاس

هزار تکه بود

اما دیده نمیشد

از بس شفاف بود

تمام زندگی اش بود

می رفت تا هرگز نیاید

ژرف بود چون چاه سلیمان

تاریک بود و متعفن شده بود

مردم بی تفاوت از کنارش میگذشتند

داشت سبز میشد از بس بر پای خود ایستاده بود

انعکاس آسمان و آب بود که میدرخشید

وگرنه از خود نوری نداشت ...