هدف ما پاسخ ساده و روشن به سوالات و مشکلات حقوقی شهروندان است.