سفری به مثلث برمودای ایران؛ ریگ‌جن

سفری به مثلث برمودای ایران؛ ریگ‌جن
روایتی از هرآنچه در سفر به مثلث برمودای ایران برای ما اتفاق افتاد.