قلب من گم شد!

قلب من گم شد!
در انتهای یک بن بست...