قربانی

حـــالا که در محاصره هستم تمــام کن
تا جـــان مانده در خطــرم را ببخشمت
از دور دست مینگــری چـــون عــقابها
نــزدیکــتر بیـــا جگـــرم را ببخشمت

پیـش از وقوع حـــادثه تسـلیم میشوم
حـــالا که مرزهای مـــرا فتح کـرده ای
بیهـوش کــن تو جان مرا که بدون شک
از نــوک پا تا مــوی ســرم را ببخشمت

شـــایسته نیست که قــــربانی ات کنم
در نقش آن خدا که شـک افتاده بر تنش
دارایی ام دلی است که بخشیده ام به تو
شعـــر مــرا بخــوان اثـرم را ببخشمت

دســـتی تکان بـده که خداحافظی کنیم
پـیغمبر مــــونث آخـــــره زمـــانه ام
جـــانی نمانده در تـنم و بی تو مرده ام
یــک شب بیا که چشم ترم را ببخشمت

صیـــاد مــن بیـــا و مـرا در بغل بگیر
روی شـــکار خــویش اگر گـریه میکنی
آبیِ آســـمان شــده پهنــای دامـــنت
بگـــذار کــه بال و پــــرم را ببخشمت

از گـــلهای رویــیـده بــــــــــــــــر مـــزار مــن
تا شعره های حک شده ام روی قاب دل
و خـــــاطرات خـــــــــــــالیِ انباریه خیـــال
ســــــرمایه های مختصرم را ببخشمت

…………………..
Ali… senator.. D.. R