یه گیک که با بیماری تکنوفیلی دست و پنجه نرم میکنه!