یه مهندس نرم افزار با کلی راه نرفته. تلگرام: @akeshavarz25