مهم نیست که شروع به نوشتن کردم . می نویسم چون چیزهای تجربه نکرده فراوانی برایم دارد ... متخصص امنیت جستجوگر دنیای کسب و کار ... موسیقی و مطالعه ...