... کارمند بیمارستان امام جعفر صادق ( داروخانه)... . کارشناسی بهداشت محیط و کاردانی دارویاری