آیا موسیقی خوب در خاطراتمان جا مانده است؟

آیا موسیقی خوب در خاطراتمان جا مانده است؟
می‌گویند که موسیقی خوب سال‌هاست که مرده است و دیگر تولید نمی‌شود... شا...